176 Shalom haberim

Por Kairoi

Acordes

Shalom haverim, shalom haverim;
shalom, shalom.
Le hitraot, le hitraot. Shalom, shalom.
Que seas feliz, que seas feliz;
shalom, shalom.
Que encuentres la paz, que encuentres la paz.
Shalom, shalom.

La paz del Señor, la paz del Señor.
Mi paz os doy.
La paz del Señor, la paz del Señor.
La paz del Señor.